Schadevaststelling bij wanprestatie en onrechtmatige daad

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 13:00 tot 17:15 uur

Schadevaststelling bij wanprestatie en onrechtmatige daad

4
po

Rechtsgebied

Contractenrecht

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 13:00 tot 17:15 uur

Inschrijven

On Demand
€ 250,00

Docent

docent

Mr. Drs. I.K. Toxopeus-de Vries RA

Bekijk Profiel

Mr. drs. I.K. Toxopeus-de Vries RA. Inge-Lisa is haar carrière in 1998 begonnen in de internationale controlepraktijk van PWC. Zij heeft daar ervaring opgedaan in het controleren van jaarrekeningen van zowel grote multinationals als kleinere organisaties. Na het behalen van haar RA-titel maakte zij binnen PWC de overstap naar de forensische afdeling. Binnen deze afdeling heeft zij zich onder andere gespecialiseerd in het begroten van vermogensschade. Ook na haar vertrek bij PWC eind 2002 heeft zij zich met name bezig gehouden met het onderzoek naar vermogensschadecalculaties: tot februari 2011 bij advocatenkantoor NautaDutilh, daarna verbonden aan Hermes Advisory B.V.

Inge-Lisa heeft daarnaast een ruime ervaring in lesgeven aan advocaten en accountants. Zij is onder andere docent aan The Law Firm School, het Centrum Postdoctoraal Onderwijs (CPO) verbonden aan de Universiteit Nijmegen en is als partner verbonden aan FirmOnderwijs. Voorts is zij als program manager verbonden aan de opleiding Financieel Forensisch Deskundige aan de Erasmus School of Accounting & Assurance. 

Mr. drs. Toxopeus – de Vries is als forensisch accountant ingeschreven in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) met als specialisatie fraude- en vermogensschadeonderzoek.

Inge-Lisa publiceerde onder andere:

 • Advocaten en accountants; over de noodzaak van samenwerking, het financieele dagblad (FD), 17 maart 2015;
 • Het begroten van beleggingsschade, OO&R-bundel: Aansprakelijkheid in de financiële sector, Serie Onderneming en Recht, deel 78, onder redactie van Prof. Mr. D. Busch, Prof. Mr. C.J.M. Klaassen en Mr. Drs. T.M.C. Arons, Kluwer 2013, H6, p 231-256, september 2013;
 • Schadevergoedingen zijn hier zelden exorbitant, het financieele dagblad (FD), 14 januari 2013.

Fraude, een onrechtmatige daad of het niet nakomen van contractuele verplichtingen kunnen leiden tot (vermogens)schade. Als de veroorzaker van de schade aansprakelijk wordt gesteld en de benadeelde een claim wil indienen, speelt de vraag wat de omvang is van de schade. Heeft de schadegebeurtenis tot omzetverlies geleid? En zo ja, welk verlies is er daardoor dan concreet geleden of welke winst is er gederfd? Bestaan er naast omzetverlies nog andere schadecomponenten zoals de schade vanwege gemaakte extra kosten?

Resultaat na deze cursus:

 • U heeft gedegen kennis van het begrip vermogensschade, de bestanddelen daarvan en de wijze waarop vermogensschade kan worden begroot.
 • U begrijpt welke aspecten van vermogensschade tot het juridische domein behoren en welke aspecten financieel economisch van aard zijn.
 • U herkent of een schadeclaim technisch juist is opgesteld.
 • U bent in staat kritische vragen te stellen ten aanzien van een ingediende claim.
 • U bent in staat een eenvoudige schadebegroting in eerste aanleg zelf op te stellen of te beoordelen.
 • U kunt beoordelen in hoeverre het gewenst is een schadeaccounant in te schakelen.

Onderwerpen:

 • Het schadebegrip;
 • Schadedeskundige en zijn positie;
 • Hoe schade te begroten en uitleg van de soll- en de ist-positie ;
 • Schadebegrotingsmethodieken; Hoe gaan we om met toekomstige (nog te lijden) schade;
 • Het belang van een transparante schadebegroting en gedegen onderbouwing van de variabelen;
 • Aandachtspunten: tijdelijke/permanente schade, causaal verband, ex ante/ ex post informatie, verrekening van voordeel, positief of negatief belang, etc.

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908