Grenzen en kansen bij de uitleg van contracten

Grenzen en kansen bij de uitleg van contracten

Van bedoelen naar begrijpen

4
po

Rechtsgebied

Contractenrecht

Inschrijven

On Demand
€ 250,00

Docent

docent

Mr. L. Reurich

Bekijk Profiel

Mr. L. Reurich studeerde in drie wetenschappen af; recht, musicologie en filosofie. Op het gebied van civiel recht was dat in 1992 (Universiteit Leiden). Gedurende vijf jaar werkte hij als rechter op de rechtbank Haarlem en doceerde daarnaast aan de Universiteit van Leiden, alwaar hij in 2005 promoveerde op een proefschrift over vage normen in het vermogensrecht. Thans is hij nog verbonden als raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof te Den Haag en geeft diverse cursussen (waaronder bij CPO) aan advocatuur en rechterlijke macht op het terrein van het vermogensrecht, verbintenissenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Luuk heeft een tomeloze interesse in juridische problematiek, en is steeds op de hoogte van de laatste rechtspraak. Vanwege zijn werk en ervaring in de rechterlijke macht is hij gewend aan de eis dat men niets over het hoofd mag zien in zijn juridische beoordeling en argumentering van een zaak.
 

Uitleg van overeenkomsten wordt beheerst door het Haviltex-criterium (de ‘over en weer-formule’). Dat criterium heeft zich vertakt in (sub)normen voor de uitleg van cao’s, leveringsaktes en testamenten. Recent heeft de Hoge Raad nieuwe normen geformuleerd voor de uitleg van commerciële contracten en het derde-beding. Het lastige leerstuk van uitleg van contracten wordt in deze cursus zo praktisch mogelijk behandeld.

Resultaat na deze cursus:
U heeft kennis van de actuele ontwikkelingen omtrent het leerstuk van de uitleg van (commerciële) contracten, de werkwijze hoe de betekenis van een contractbeding moet worden vastgesteld en hoe de processtukken optimaal kunnen worden ingericht.

Onderwerpen
U krijgt o.a. antwoord op de volgende vragen:

 • Met welke positie in de processtukken kan een bepaalde uitleg worden voorgedragen? 
 • Hoe staat het met stelplicht, bewijs en tegenbewijs? 
 • Hoe kunnen getuigenverklaringen een bepaalde uitleg ondersteunen? 
 • Welke ruimte komt bij uitleg aan partijen toe en wat moet de rechter ambtshalve oppakken? 

Daarnaast wordt kort aandacht besteed aan uitleg van processtukken en de gevaren die voortvloeien uit het in beginsel ontbreken van repliek in de eerste aanleg en de in beginsel strakke twee conclusie-regel in hoger beroep.

Betoogd zal worden dat het bij contractuitleg niet gaat om de (subjectieve) bedoeling van (een der) contractanten maar om hetgeen partijen over en weer hebben mogen begrijpen.

Getoond wordt dat uitleg dus niet een historisch onderzoek vergt maar een systematisch en strategische werkwijze waarbij ook feitelijke vermoedens, de hoedanigheid van partijen en beschermingsgedachtes een rol spelen.

Op grond van een en ander worden tips gegeven hoe ten aanzien van uitlegvragen de processtukken effectief kunnen worden ingericht.

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908