Effectief Procederen in eerste en tweede aanleg

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 15:30 tot 20:00 uur

Effectief Procederen in eerste en tweede aanleg

“Alles op tafel vóór het proces”. * Nieuwe stijl procederen strekt verder dan digitalisering (KEI) alleen. Laat u er niet door overvallen!”

10
po

Rechtsgebied

Corporate

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 15:30 tot 20:00 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 1.275,00

Docent

docent

Mr. T.R. Hidma

Bekijk Profiel

mr. T.R. Hidma studeerde Nederlands recht en Notarieel recht. Hij bewerkte gedurende een groot aantal jaren diverse drukken van het deel Bewijs uit de Pitlo-serie. Hij promoveerde op een huwelijksvermogensrechtelijk onderwerp. Hij was hoogleraar notarieel recht, c.q. notariële rechtspleging aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was ook lector civiel aan de SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht. Voorts was hij onder meer sectorvoorzitter civiel tevens lid van het gerechtsbestuur van de rechtbank Groningen en raadsheer in het hof Leeuwarden. Thans is hij senior rechter in de rechtbank Overijssel.

docent

Mr. dr. G. van Rijssen

Bekijk Profiel

Mr.dr. Gert van Rijssen is raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, civiele kamer. Sinds dit jaar is hij ook arbiter in de Raad van Arbitrage voor de bouw. Voor zijn overstap naar de rechterlijke macht was Gert van Rijssen advocaat. Door de jaren schrijft en publiceert hij geregeld.

mr. J.R. Sijmonsma

Bekijk Profiel

mr. J.R. Sijmonsma studeerde Nederlands recht. Hij was medewerker privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam, RAIO en vervolgens rechter, vice-president en waarnemend voorzitter van de sector civiel in de rechtbank Maastricht. Hij is lid geweest van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (en van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Hij promoveerde in 2010 op het onderwerp “het inzagerecht van art. 843a Rv”. Hij is thans raadsheer in het hof ’s-Hertogenbosch.

Onder leiding van ervaren praktijkdocenten schoolt u van donderdag 15.30 uur tot vrijdag 16.15 uur, interactief 10 uur intensief bij. Goede balans reistijd en PO-uren is belangrijk en u kunt dan ook overnachten. Opleiding, ontmoeting en samen studeren zijn de trefwoorden. De formule is gericht op deelnemers die zich écht in de onderwerpen willen verdiepen en de geest willen scherpen.

Programma:
 
 
15:00 - 15:30 uurOntvangst
15:30 - 17:30 uur Inzagerecht. De vordering tot inzage in bescheiden die zich bij de tegenpartij of een derde bevinden op de voet van art. 843a Rv  - Deel 1
17:30 - 18:00 uurBorrel en snack
18:00 - 20:00 uurInzagerecht. De vordering tot inzage in bescheiden die zich bij de tegenpartij of een derde bevinden op de voet van art. 843a Rv  - Deel 2
20:30 uurDiner en overnachting


07:30 - 09:00 uurOntbijt
09:00 - 12:15 uur Preluderen op stelplicht en bewijslastverdeling: twee kanten van dezelfde medaille.
12:15- 13:00 uurLunch
13:00 - 16:15 uurStellen en bewijzen toegespitst op het Hoger Beroep: Alsmede voorlopige bewijsverrichtingen, Nu en in de nabije toekomst (voorlopig) getuigenverhoor; (voorlopig) deskundigenbericht; bewijsaanbod in appel.

Programma-toelichting midweek-arrangement:

Het inzagerecht.

De vordering tot inzage in bescheiden die zich bij de tegenpartij of een derde bevinden op de voet van art. 843a Rv; van ondergeschoven kindje naar volwaardig bewijsmiddel. mr. J.R. Sijmonsma studeerde Nederlands recht. Hij was medewerker privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam, RAIO en vervolgens rechter, vice-president en waarnemend voorzitter van de sector civiel in de rechtbank Maastricht. Hij is lid geweest van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (en van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Hij promoveerde in 2010 op het onderwerp “het inzagerecht van art. 843a Rv”. Hij is thans raadsheer in het hof ’s-Hertogenbosch.

De mondelinge behandeling komt meer centraal te staan er is al volgende Barbara
, en dit zal gevolgen hebben voor de positionering van een inzagevordering, waarbij onder meer van belang is op welk moment een dergelijke vordering nu en straks moet/kan worden gedaan.

Waar art. 843a Rv in het kader van KEI niet is veranderd, is art. 22 Rv wel veranderd. Hoe verhoudt de regie van de rechter (en de aan hem in art. 22 Rv gegeven bevoegdheden) zich tot art. 843a Rv?

Verder zal de nodige aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van het inzagerecht van ondergeschoven kindje naar volwaardig bewijsmiddel.

Het met succes inroepen van dit bewijsmiddel kent de nodige voetangels en klemmen, die in deze cursus aan de orde komen, zoals:

 • de plaats van het inzagerecht in het bewijsrecht;
 • het bewijsbeslag ter veiligstelling van de inzage;
 • de bestanddelen van lid 1 van art. 843a Rv;
 • processuele verwikkelingen zoals het inroepen van de inzage bij wijze van incident, als zelfstandige hoofdvordering, bij dagvaarding, bij verzoekschrift;
 • het inzagerecht in de toekomst (wv 33079, het advies van de Expertgroep Modernisering Burgerlijk Bewijsrecht van april 2017).


Preluderen op stelplicht en bewijslastverdeling: twee kanten van dezelfde medaille

mr. T.R. Hidma studeerde Nederlands recht en Notarieel recht. Hij bewerkte gedurende een groot aantal jaren diverse drukken van het deel Bewijs uit de Pitlo-serie. Hij promoveerde op een huwelijksvermogensrechtelijk onderwerp. Hij was hoogleraar notarieel recht, c.q. notariële rechtspleging aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was ook lector civiel aan de SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht. Voorts was hij onder meer sectorvoorzitter civiel tevens lid van het gerechtsbestuur van de rechtbank Groningen en raadsheer in het hof Leeuwarden. Thans is hij senior rechter in de rechtbank Overijssel.

Het civiele bewijsrecht is weerbarstig. Letterlijk wekelijks blijkt uit de niet aflatende stroom jurisprudentie dat er op dit vlak het (on)nodige misgaat. Grondig begrip van het bewijsrecht is daarom onontbeerlijk.

Dat geldt a fortiori in de hoge druk-pan van de KEI-procedure, wanneer er doorgaans geen 'tweede kans' is om omissies op dit vlak te repareren. De mondelinge behandeling als hart van de procedure zal bij uitstek in de sleutel (moeten) staan van stelplicht en bewijslastverdeling. Men bedenke dat alsdan meteen getuigen en partijdeskundigen kunnen worden gehoord (art. 30 k lid 2 nieuw Rv): over effectief procederen gesproken!

De hier geboden kansen vergen evenwel het nodige van rechter en toeleverancier. Aan de hand van recente rechtspraak en de behandeling van rechtsvragen wordt een aantal praktische bewijskwesties gestructureerd gepresenteerd en voorzien van do's en dont's. Na een inleiding over bewijzen anno 2017/18 - onder andere over de grenzen aan materiële waarheidsvinding - komen onder meer ter sprake:
 • Stelplicht: lees de wet door de 'stelplicht-bril'
 • Bewijslast en bewijsrisico; valkuilen rond bewijslastverdeling
 • Toepassingsbereik en effecten van de zgn 'omkeringsregel'
 • Bewijsrechtelijke aspecten van proportionele aansprakelijkheid
 • Bewijsvermoedens
 • Optimaal benutten van producties
 • Perikelen rond aktebewijs: uitwendige-, formele en materiële bewijskracht
 • Stelplicht en bewijs door middel van (partij)deskundigen
 • Bewijswaardering in civilibus


Stellen en bewijzen toegespitst op het Hoger Beroep: Alsmede voorlopige bewijsverrichtingen, Nu en in de nabije toekomst (voorlopig) getuigenverhoor; (voorlopig) deskundigenbericht; bewijsaanbod in appel.

Mr.dr. Gert van Rijssen is raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, civiele kamer. Sinds dit jaar is hij ook arbiter in de Raad van Arbitrage voor de bouw. Voor zijn overstap naar de rechterlijke macht was Gert van Rijssen advocaat. Door de jaren schrijft en publiceert hij geregeld.

Appelrechtspraak kent specifieke voetangels en klemmen. In het verlengde van vorenstaande onderwerpen wordt bij een en ander stilgestaan voor het appel. Daarnaast komen de voorlopige bewijsverrichtingen aan de orde, alsmede het bewijsaanbod in appel.
 • Aanvangsperikelen (huidige procesrecht en KEI);
 • Mondelinge behandeling eerste aanleg en hoger beroep:
 • De assertieve en waakzame advocaat
 • Voorbereiding van de zitting
 • Voorlopige bewijsverrichtingen
 • Wel of geen tussentijds appel of cassatie vragen
 • Grieven en devolutieve werking

Waarom dit midweek-arrangement Effectief Procederen nú volgen?

Het civiele procesrecht staat aan de vooravond van grote veranderingen.

De lijn die in 2002 is ingezet (substantiërings- en bewijsaandraagplicht), wordt doorgetrokken, met de mondelinge behandeling als kloppend hart van de procedure. Regie door de rechter is de spil waar het om draait, effectiviteit het doel.

De Agenda van de rechtspraak 2015 - 2018 van de Raad voor de rechtspraak verwoordt het zo: "Voor de rechter is maatschappelijke relevante rechtspraak het ankerpunt. Onder zijn regie verlopen procedures snel. Hij stuurt strak op termijnen. Hij zorgt ervoor dat partijen verder kunnen na zijn uitspraak. Zijn uitspraak is niet alleen gezaghebbend, maar ook betekenisvol en behulpzaam voor de rechtzoekenden."

In dit midweek-arrangement staat de praktische vertaalslag van een en ander centraal. 
Wat betekenen deze beoogde veranderingen in concreto en wat wordt van u als advocaat verwacht? Wie denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen, komt straks bedrogen uit.

Als voorbeeld van de procesgang-nieuwe-stijl kan worden genoemd de preprocessuele bewijsgaring: veel meer dan thans gebruikelijk is, wordt van partijen verwacht dat zij voorafgaande aan de procedure relevante informatie verzamelen en dat met open vizier in het geding brengen.

Docent:

 • Mr. J.R. Sijmonsma 
 • Mr. T.R. Hidma
 • Mr. dr. Gert van Rijssen

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908