Exhibitieplicht

Cursusinformatie


Het onderbouwen van stellingen en het bewijzen daarvan door middel van stukken is in civiele procedures essentieel. Maar wat als juist de wederpartij de desbetreffende stukken in bezit heeft? In de wet is sinds 2002 de mogelijkheid opgenomen dat de rechter aan een partij in bewijsnood tegemoet komt. Bovendien kan een wederpartij desgevorderd worden verplicht inzage te geven in bepaalde stukken. In deze cursus komt onder meer de vraag aan de orde wanneer artikel 22 Rv van toepassing is en wanneer een vordering ex artikel 843a Rv kan worden toegewezen. Ook de overige instrumenten die in het kader van de waarheidsvinding in de wet zijn opgenomen (zoals de substantieringsplicht) komen aan de orde.

Resultaat na deze cursus:

 • U weet hoe u met de exhibitieverplichting moet omgaan.
 • U weet wat de beslispunten zijn en hoe die zich verhouden tot andere mogelijkheden om de feiten boven water te krijgen.
 • U heeft kennis van de relevante wetsartikelen en de actuele jurisprudentie en weet deze kennis in de praktijk toe te passen.

Onderwerpen:

 • Plaats van de exhibitieplicht afgezet tegen de andere processuele instrumenten ter bevordering van de waarheidsvinding.
 • Wat moet gesteld/beoordeeld worden om verstrekking van bescheiden te verkrijgen of te voorkomen?
 • Toepassingsgebied van art. 843a Rv o.a.
 • Wat betekenen de begrippen Rechtmatig Belang, Bescheiden, Rechtsbetrekking.
 • Wanneer is(geen) sprake van een fishing expedition
 • Vertrouwelijkheid (verschoningsrecht, gewichtige reden)
 • Kan overlegging van bescheiden van een derde worden gevorderd?
 • Wat is de betekenis van art. 6 EVRM, 21 en 22 Rv bij beoordeling van vorderingen tot inzage?
 • Wanneer en hoe kan een vordering tot inzage of afschrift worden ingediend?
 • (Wanneer) staat tegen beslissing een rechtsmiddel open?
 • Bewijsbeslag in niet-IE zaken.
 • Rol van de rechter als procesmanager maar ook als waarheidsvinder (lijdelijkheid of activisme van de rechter?)

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bekend zijn met de exhibitieplicht, de complicaties die deze verplichting kan opleveren en de overige instrumenten in het kader van de waarheidsvinding.

De Juridische academie.