Schadevaststelling bij wanprestatie en onrechtmatige daad

Cursusinformatie


Fraude, een onrechtmatige daad of het niet nakomen van contractuele verplichtingen kunnen leiden tot (vermogens)schade. Als de veroorzaker van de schade aansprakelijk wordt gesteld en de benadeelde een claim wil indienen, speelt de vraag wat de omvang is van de schade. Heeft de schadegebeurtenis tot omzetverlies geleid? En zo ja, welk verlies is er daardoor dan concreet geleden of welke winst is er gederfd? Bestaan er naast omzetverlies nog andere schadecomponenten zoals de schade vanwege gemaakte extra kosten?

Resultaat na deze cursus:

 • U heeft gedegen kennis van het begrip vermogensschade, de bestanddelen daarvan en de wijze waarop vermogensschade kan worden begroot
 • U begrijpt welke aspecten van vermogensschade tot het juridische domein behoren en welke aspecten financieel economisch van aard zijn
 • U herkent of een schadeclaim technisch juist is opgesteld
 • U bent in staat kritische vragen te stellen ten aanzien van een ingediende claim
 • U bent in staat een eenvoudige schadebegroting in eerste aanleg zelf op te stellen of te beoordelen
 • U kunt beoordelen in hoeverre het gewenst is een schadeaccounant in te schakelen. Een overzicht van accountants vind je hier.

Onderwerpen:

 • Het schadebegrip;
 • Schadedeskundige en zijn positie;
 • Hoe schade te begroten en uitleg van de soll- en de ist-positie ;
 • Schadebegrotingsmethodieken;
 • Hoe gaan we om met toekomstige (nog te lijden) schade;
 • Het belang van een transparante schadebegroting en gedegen onderbouwing van de variabelen;
 • Aandachtspunten: tijdelijke/permanente schade, causaal verband, ex ante/ ex post informatie, verrekening van voordeel, positief of negatief belang, etc.

Aan de hand van cases en jurisprudentie worden bijzonderheden uit de praktijk besproken.

Voorkennis op financieel economisch gebied is niet vereist. 

De Juridische academie.